Dreptul Afacerilor

Asistență juridică și reprezentare în instanță

acțiuni în pretenții

actiuni în daune-interese

insolvențe, reorganizări judiciare, răspunderi personale

acțiuni în restituirea plății nedatorate

acțiuni privitoare la înmatricularea, radierea și lichidarea societăților, asociațiilor și fundațiilor

acțiuni întemeiate pe îmbogățirea fără just temei

acțiuni în revendicare

recuperare de creanțe

acțiuni în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract

dizolvări, lichidări

contestații la executare

contestații diverse

compensații

interpretarea contractului

rezilieri, rezoluțiuni

acțiuni în anulare

acțiuni în constatare

ordonanțe președințiale

ordonanțe de plată, inclusiv Ordonanța europeană de plată

acțiuni în răspundere patrimonială

acțiuni în răspundere contractuală

cereri cu valoare redusă

procedura europeană a cererilor cu valoare redusă

obligația de a face

reexaminări taxe de timbru

executarea contractului

executarea in natură sau prin echivalent

acțiune revocatorie

acțiuni rezultate din garanții

simulația

alte acțiuni diverse

Constituire societăți și modificare acte constitutive

Identificarea formei juridice cele mai adecvate pentru societatea dorită, în funcție de obiectul de activitate și de numărul de asociați/acționari;

Redactarea actelor constitutive și a tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea societății la Oficiul Registrului Comerțului;

Depunerea documentelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea autorizațiilor necesare în funcție de forma juridică a societății;

Înființarea unui cont bancar și obținerea unui cod de înregistrare fiscală;

Modificarea actelor constitutive ale societății, atunci când este cazul (cum ar fi schimbarea obiectului de activitate, majorarea sau diminuarea capitalului social, cesionarea partilor sociale , modificarea obiectelor de activitate, adaugarea altor clauze etc.) dizolvari, lichidari, radieri, etc.

Constituire și radiere PFA, PFI, Asociații familiale, Cabinete medicale

Întocmirea dosarului de constituire și reprezentarea la Registrul comerțului, ANAF, inclusiv on-line cu semnătură electronică

Întocmirea dosarelor privind mențiunile : mutare sediu, modificare CAEN

întocmirea dosarelor privind dizolvarea și lichidarea voluntară, radierea

alte activități juridice în relația cu Registrul Comerțului și cu ANAF

întocmirea dosarelor pentru autorizarea cabinetelor medicale și a cabinetelor cu activitate conexă actului medical, reprezentarea în relația cu Colegiul Medicilor, ANAF, DSP.

Constituire și radiere Asociații și fundații

întocmirea dosarului de constituire și reprezentarea la Judecătorie și ANAF

întocmirea dosarelor privind mențiunile

întocmirea dosarelor privind dizolvarea și lichidarea voluntară, radierea

alte activități juridice în relația cu Judecătoria și cu ANAF

reprezentarea în relația cu contabilii, lichidatorii judiciari

Redactare acte, contracte de orice tip și declarații în materia dreptului comercial